BS CKI. NGUYỄN THÀNH ĐÔ
Chuyên khoa: TAI MŨI HỌNG

– Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bình Dương
– Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Bình Dương
– Tốt nghiệp ĐH Tây Nguyên